Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne - miniatura

Myślenie w długiej perspektywie czasowej stało się od kilku dziesięcioleci wyznacznikiem sukcesu każdej organizacji. Bez myślenia przyszłościowego nie byłoby innowacji i rozwoju, a tego ostatniego nie byłoby bez zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne, oparte na dobrze przygotowanej strategii, staje się powoli standardem nie tylko w dużych firmach, ale także w administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych. Odpowiednia strategia bądź biznesplan staje się równie ważne dla osiągnięcia sukcesu, co dobrze prowadzona działalność bieżąca.

Zarządzanie strategiczne to jedno z największych wyzwań stojących przed zarządem każdej organizacji. Przygotowanie dobrej strategii to nie tylko odpowiednie określenie celów ogólnych i szczegółowych, ale także odpowiednie dopasowanie do organizacji, dla której jest tworzona. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group dokonują diagnozy potrzeb klienta w zakresie strategii, wykonują wszelkie niezbędne badania i analizy i we współpracy z klientem przygotowują ostateczną wersję dokumentu. Dobór rekomendowanych działań zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Eksperci Business @ Witański Consulting Group, poza samym przygotowaniem planów długookresowych, pomagają swoim klientom w ich wdrożeniu, monitorowaniu i ewentualnej modyfikacji w trakcie realizacji.

W zakresie zarządzania strategicznego Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w każdym aspekcie zarządzania strategicznego i planowania długookresowego, w każdym aspekcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji (technicznym, organizacyjnym, prawnym i osobowym), zdobywali doświadczenie w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż i wielkości organizacji
  • przeprowadzenie cząstkowych analiz otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, niezbędnych do stworzenia odpowiednich dokumentów strategicznych organizacji (biznesplan rozwoju firmy lub nowego przedsięwzięcia, polityka bezpieczeństwa informacji, plan restrukturyzacji)
  • przygotowywanie strategii dla różnych obszarów działalności organizacji w zakresie planowania długookresowego, średniookresowego i krótkookresowego, w tym w zakresie rozwoju organizacji i/lub kluczowych pionów i zespołów, działań marketingowych i promocyjnych, modyfikacji struktur organizacyjnych i rozwoju kapitału ludzkiego, wprowadzania nowych produktów i usług
  • przygotowanie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa w oparciu o przeprowadzoną analizę strategiczną organizacji oraz jej otoczenia, wyznaczenie ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa oraz dobór odpowiednich technik i narzędzi restrukturyzacyjnych, wsparcie w procesie wdrażania zmian (wsparcie liderów zmian)
  • przygotowanie biznesplanu rozwoju firmy oraz biznesplanu nowego przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu warsztatów i spotkań roboczych z udziałem klienta, zarówno zarządu/właścicieli, jak i pracowników odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności klienta, uwzględniającego dotychczasową działalność klienta i wpływ nowego przedsięwzięcia na całokształt rozwoju firmy, przygotowanie planów wdrożenia i monitorowania realizacji biznesplanów
  • przygotowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji, w tym przygotowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa informacji, szczegółowych procedur oraz instrukcji związanych z bezpieczeństwem informacji, opracowanie planu wdrożenia zarządzania bezpieczeństwem informacji, opracowanie metod i technik monitorowania przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa informacji
  • przeprowadzenie audytu zarządzania bezpieczeństwem informacji, obejmującego wszystkie elementy zarządzania bezpieczeństwa informacji, w tym gromadzone i przetwarzane informacje, dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji, wdrożone procedury związane z bezpieczeństwem informacji, nasze audyty oparte są o standardy audytów wewnętrznych i zewnętrznych
  • przygotowanie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Danych Osobowych, w szczególności pomoc w przygotowaniu dokumentacji ABI, przygotowanie do kontaktów z GIODO, przygotowanie organizacji do pełnienia funkcji ADO
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania strategicznego, w tym z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego i marketingowego, nowoczesnych metod zarządzania organizacją (warsztaty z Lean Management i Six Sigma), warsztaty z zakresu metod analizy strategicznej i biznesowej (SWOT, PEST, Kluczowe czynniki sukcesu, Łańcuch wartości, Balanced Scorecard, Ming Mapping, kanwy), szkolenia z zakresu zarządzania zmianą i ryzykiem, szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji

Usługi oferowane przez Business @ Witański Consulting Group w zakresie zarządzania strategicznego:

arrow Tworzenie biznesplanów

arrow Polityka bezpieczeństwa informacji