Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami - miniatura

Wszystkie przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna i organizacje pozarządowe, funkcjonujące na każdym rynku, realizują projekty. Nie zawsze swoje projekty tak nazywają, czasami z projektami identyfikują działalność bieżącą organizacji. W wielu przypadkach równolegle toczy się kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt projektów o różnym stopniu skomplikowania, jak i znaczeniu dla organizacji. Będąc w różnym stopniu zaawansowania, wykorzystują te same zasoby ludzkie czy materialne. Najważniejsze, aby prowadzone były skutecznie, czyli kończyły się sukcesem.

Zarządzanie projektami stanowi duże wyzwanie dla organizacji, gdyż jest procesem złożonym i będącym pod wpływem wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych projektu. Jest ono tym trudniejsze we wdrożeniu w organizacji, im bardziej organizacja działa procesowo, same projekty realizując sporadycznie. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group służą wsparciem na każdym etapie realizacji projektu, od przygotowania organizacji do realizacji i zarządzania projektami, aż po zakończenie projektu i przygotowanie lesson learned. Dobór działań i merytorycznego wsparcia ze strony Business @ Witański Consulting Group zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości organizacyjnych klienta.

W zakresie zarządzania projektami Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • zespół kierowników projektów, specjalizujących się w projektach informatycznych, wytwarzania oprogramowania, budowlanych, inwestycyjnych, finansowanych ze środków unijnych, administracji publicznej, szkoleniowych, marketingowo-promocyjnych, restrukturyzacyjnych, badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacji, legitymujących się wiedzą i doświadczeniem, potwierdzonym certyfikacją, z metodyk tradycyjnych (PMI, PRINCE2, IPMA) oraz zwinnych (APM, Scrum)
  • kompleksowe prowadzenie projektów w organizacji, czyli realizacja projektów w organizacji zgodnie z wybranym standardem, od jego inicjacji aż do zakończenia projektu, udostępnienie kierownika projektu do prowadzenia konkretnego projektu zgodnie z wytycznymi klienta, kierownik projektu współpracuje z zespołem realizującym projekt po stronie klienta, jak i odbiorców i dostawców
  • prowadzenie biura zarządzania projektami w organizacji, czyli pakiet usług nastawionych na wspieranie zespołów projektowych, odpowiadających za określony portfel projektów, wśród usług wymienia się m.in.: wspieranie projektów, konsultacje i opieka merytoryczna, tworzenie metod i standardów, narzędzia informatyczne, doradztwo w zarządzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów, przeprowadzanie ocen ryzyka w projekcie, obserwacja i rejestracja zmian wymagań projektu, ujednolicenie przeglądów projektu oraz pomoc w zamykaniu projektu
  • wsparcie merytoryczne i realizacyjne na wszystkich etapach projektowych, czyli diagnozowanie potrzeby uruchomienia projektu, wspieranie inicjatyw projektowych w organizacji, inicjowanie, planowanie i priorytetyzacja projektów, monitoring realizacji projektów, zarządzanie zespołem projektowym, raportowanie zakończenia projektu, zarządzanie ryzykiem i zależnościami w projektach, zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w projekcie, zarządzanie interesariuszami i komunikacją w projektach
  • audyt organizacji pod kątem projektowości, określenie stopnia zgodności organizacji z wytycznymi zarządzania projektowego, wdrożenie organizacji projektowej, organizacja biura projektów, wsparcie zarządzania projektami, portfelem projektów oraz programem projektów, doradztwo indywidualne i grupowe w kontekście wdrażania zarządzania projektowego w organizacji
  • uczestniczenie w projektach jako Product Owner, czyli przygotowanie oraz zarządzanie wymaganiami w projekcie, przeprowadzenie odpowiednich analiz zarówno po stronie klienta (odbiorcy produktu), jak i dostawcy danego produktu, bieżąca analiza postępów realizacji zakresu, w tym także pełnienie funkcji Product Ownera w projektach realizowanych metodykami zwinnymi
  • szkolenia uczące myślenia projektowego, nastawione na pokazanie różnych sposobów prowadzenia projektów i rozwiazywania problemów w tych projektach, poziomem merytorycznym dopasowane do uczestników szkolenia, skierowane przede wszystkim do przedstawicieli sektora publicznego oraz organizacji non-profit, którzy nie pracują zawodowo w projektach, a jedynie uczestniczą w projektach, a także do przedstawicieli sektora MŚP, którzy realizują pojedyncze projekty, dwa cykle szkoleniowe „„pERcePtion – Efektywna realizacja projektów” oraz „Inżynieria zarządzania projektami”
  • indywidualne szkolenia z zakresu zarządzania projektami, przygotowane pod ogólne zasady prowadzenia projektów oraz konkretne metodyki (m.in. zarządzanie projektami w organizacji, zarządzanie projektami w poszczególnych branżach, komunikacja w projekcie, zarządzanie sytuacją kryzysową w projekcie, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, metodyki prowadzenia projektu, lider w projekcie, wykorzystanie programów komputerowych do zarządzania projektem)

Usługi oferowane przez Business @ Witański Consulting Group w zakresie zarządzania projektami:

arrow Prowadzenie projektów

arrow Biuro Zarządzania Projektami

arrow Product Owner

arrow Akademia Project Managera