Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Tworzenie biznesplanów

Tworzenie biznesplanów - miniatura

Myślenie w długiej perspektywie czasowej stało się od kilku dziesięcioleci wyznacznikiem sukcesu każdej organizacji. Bez myślenia przyszłościowego nie byłoby innowacji i rozwoju, a tego ostatniego nie byłoby bez zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne, oparte na dobrze przygotowanej strategii, staje się powoli standardem nie tylko w dużych firmach, ale także w administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych. Odpowiednia strategia bądź biznesplan staje się równie ważne dla osiągnięcia sukcesu, co dobrze prowadzona działalność bieżąca.

Biznesplan to dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, tworzony na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Najczęściej sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Dobrze przygotowany biznesplan zawiera zazwyczaj opis celów przedsięwzięcia, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych. Eksperci Business @ Witański Consulting Group współpracują z klientami podczas warsztatów i spotkań roboczych, aby wspólnie wypracować najlepsze dla klienta rozwiązanie, które w kolejnych latach działania przedsiębiorstwa będzie skutecznie wdrażane w życie. Istotą działania Business @ Witański Consulting Group jest to, żeby klient sam stworzył swój biznesplan, pod kierownictwem i przy wsparciu eksperckim.

W zakresie usługi Tworzenie biznesplanów Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • przygotowanie biznesplanu rozwoju firmy dla klienta, po przeprowadzeniu warsztatów i spotkań roboczych z udziałem klienta, zarówno zarządu/właścicieli, jak i pracowników odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności klienta, przygotowanie planów wdrożenia i monitorowania realizacji biznesplanów
  • przygotowanie biznesplanu nowego przedsięwzięcia w ramach dotychczasowej działalności klienta, po przeprowadzeniu warsztatów i spotkań roboczych z udziałem klienta, uwzględniającego dotychczasową działalność klienta i wpływ nowego przedsięwzięcia na całokształt rozwoju firmy, przygotowanie planów wdrożenia i monitorowania realizacji biznesplanów
  • analizę dotychczasowych planów biznesowych obowiązujących w organizacji i ich weryfikację pod kątem aktualnego stanu organizacji, wsparcie we wdrażaniu i monitorowaniu poszczególnych elementów biznesplanu, przygotowanie zmian w biznesplanach
  • przeprowadzenie cząstkowych analiz otoczenia, niezbędnych do stworzenia biznesplanu rozwoju firmy lub nowego przedsięwzięcia
  • przeprowadzenie warsztatów biznesowych przy wykorzystaniu różnych metod pracy, ze szczególnym naciskiem na takie metody, jak BSC (balaced scorecard), kanwy (canvas) czy Mapy myśli (Mind Mapping)
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu metod tworzenia biznesplanów, w tym metod Balanced Scorecard (Zintegrowanej karty wyników), Mind Mapping (Mapy myśli), Canvas (kanwy strategicznej), metod analizy strategicznej i biznesowej (m.in. SWOT, PEST, Kluczowe czynniki sukcesu, Łańcuch wartości)