Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Telekomunikacja i informatyka

Telekomunikacja i informatyka - miniatura

Współczesny świat oparty jest o różnego rodzaju technologie teleinformatyczne, dzisiaj organizacje nie mogą działać bez telekomunikacji i informatyki. Informatyzacja i cyfryzacja stały się jednym z priorytetów rozwoju nie tylko państwa, ale także całego współczesnego świata. Biznes powinien nie tylko nadążać za tą tendencją, ale wręcz wyprzedzać ją, w wielu momentach będąc liderami zmian. Obecnie najważniejsze jest efektywne i bezpieczne korzystanie z telekomunikacji i informatyki, aby nowe technologie wspomagały biznes, a nie przeszkadzały w skutecznym prowadzeniu działań biznesowych. Ważne jest, aby możliwości, jakie dają systemy telekomunikacyjne i informatyczne dostosować do potrzeb organizacji w tym zakresie.

Telekomunikacja i informatyka jest jednym z najczęściej rozwijanych obszarów w organizacji, często też przeznaczamy bardzo dużo uwagi temu zagadnieniu w bieżącej działalności organizacji. Ilość rozwiązań, jakie oferuje w zakresie telekomunikacji i informatyki rynek, sprawia, iż jest to temat trudny i nieraz bardzo skomplikowany. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group pomagają zarówno dostosować istniejące w organizacjach systemy teleinformatyczne do zmieniających się warunków technologicznych, jak i zaproponować zmiany w organizacji, które pozwolą zaimplementować określone systemy teleinformatyczne. Weryfikują posiadane zasoby, rozpoznają potrzeby organizacji i planują wszelkie działania związane z budową lub rozbudową nowoczesnych systemów teleinformatycznych.

W zakresie telekomunikacji i informatyki Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • projektowanie systemów teleinformatycznych w organizacji, w tym audyt posiadanych zasobów, badanie potrzeb w zakresie narzędzi teleinformatycznych, dopasowanie potrzeb do posiadanych zasobów i możliwości finansowych i kadrowych organizacji, przygotowanie pełnego rozwiązania bądź rekomendacji dla doboru optymalnych komponentów systemu
  • wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów lub zapytań ofertowych dla systemów teleinformatycznych, poprzedzone audytem potrzeb w zakresie systemów teleinformatycznych w organizacji, ocena spełnienia warunków SIWZ w złożonych ofertach, a także monitorowanie wdrożenia zakupionych systemów teleinformatycznych, a także uczestnictwo w odbiorach poszczególnych elementów systemu, jak i systemu w całości
  • wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu komputerowego, telekomunikacyjnego lub oprogramowania w organizacji, w tym audyt obecnie działającego systemu oraz badanie potrzeb w organizacji, stworzenie propozycji modelu systemu zgodnie z wynikami analizy, wskazanie optymalnych rozwiązań rynkowych zaspokajających potrzeby organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów
  • analizę danych telekomunikacyjnych na potrzeby uzyskania informacji dotyczących ruchu telekomunikacyjnego w organizacji, jak i na potrzeby służb specjalnych i śledczych w ramach wykonywania przez nie działań operacyjnych i przygotowawczych, w tym wsparcie w analizie materiału dowodowego pochodzącego z analizy danych telekomunikacyjnych, a także świadczenie usługi biegłego sądowego w zakresie telekomunikacji w zakresie analizy danych transmisyjnych (wszelkich danych informujących o szczegółach i przebiegu usługi telekomunikacyjnej) generowanych przez centrale telefoniczne, będących podstawą tworzenia billingów telefonicznych
  • przeprowadzenie audytu istniejącego systemu billingowego / taryfikacyjnego w organizacji oraz potrzeb danej organizacji w zakresie retencji danych (gromadzenia i przetwarzania danych transmisyjnych) generowanych przez systemy wewnętrzne, jak i pozyskiwanych od operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne
  • mobile forensics, czyli odzyskiwanie istotnych danych z aparatów telefonicznych oraz central telefonicznych, w tym odtwarzanie konfiguracji z central telefonicznych, odzyskiwanie zawartości telefonów komórkowych, zarówno w celach dowodowych, jak i odzyskania kluczowych informacji z tych urządzeń, możliwość analizy danych pod kątem dowodowym
  • szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych, w tym szkolenia z zakresu wdrożenia i użytkowania wielu systemów informatycznych (systemy operacyjne, systemy bazodanowe, systemy zarządzania produkcją, finansowo-kadrowe, CRM, oprogramowanie biurowe), szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci komputerowej i poszczególnych jej elementów, szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci telekomunikacyjnej i poszczególnych jej elementów, szkolenia z zakresu zabezpieczenia informacji
  • zespół doświadczonych specjalistów związanych z wdrażaniem różnych rozwiązań – firmowe, typu Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Siemens, SAP, Impuls, jak i rozwiązań open source’owych

Usługi oferowane przez Business @ Witański Consulting Group w zakresie telekomunikacji i informatyki:

arrow Analiza billingów

arrow Systemy teleinformatyczne