Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Prowadzenie projektów

Prowadzenie projektów - miniatura

Wszystkie przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna i organizacje pozarządowe, funkcjonujące na każdym rynku, realizują projekty. Nie zawsze swoje projekty tak nazywają, czasami z projektami identyfikują działalność bieżącą organizacji. W wielu przypadkach równolegle toczy się kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt projektów o różnym stopniu skomplikowania, jak i znaczeniu dla organizacji. Będąc w różnym stopniu zaawansowania, wykorzystują te same zasoby ludzkie czy materialne. Najważniejsze, aby prowadzone były skutecznie, czyli kończyły się sukcesem.

Prowadzenie projektów to realizacja projektów w organizacji zgodnie z wybranym standardem postępowania w projekcie, od jego inicjacji aż zakończenia projektu. Usługa polega na udostępnieniu kierownika projektu do prowadzenia konkretnego projektu zgodnie z wytycznymi klienta. Oddelegowany do prowadzenia projektów kierownik projektu odpowiada za wszystkie aspekty związane z realizacją projektu (dokumentacja, harmonogram, budżet, zakres, zespół projektowy, analiza otoczenia pod kątem ryzyka, interesariuszy). Kierownik projektu współpracuje z zespołem realizującym projekt po stronie klienta, jak i odbiorców i dostawców, jacy występują w projekcie.

W zakresie usługi Prowadzenie projektów Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • prowadzenie projektów klientów, czyli dobór i dopasowanie metodyki projektowej do specyfiki konkretnego przedsięwzięcia, wdrażanie autorskich metodyk projektowych, kompleksowe prowadzenie projektu, reprezentowanie projektu wobec interesariuszy
  • wsparcie merytoryczne i realizacyjne na wszystkich etapach projektowych, czyli diagnozowanie potrzeby uruchomienia projektu, wspieranie inicjatyw projektowych w organizacji, inicjowanie, planowanie i priorytetyzacja projektów, monitoring realizacji projektów, zarządzanie zespołem projektowym, raportowanie zakończenia projektu, zarządzanie ryzykiem i zależnościami w projektach, zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w projekcie
  • przygotowanie i prowadzenie projektu zgodnie z wybranymi metodykami tradycyjnymi (PMI, PRINCE2, IPMA) oraz zwinnymi (APM, Scrum), w zespole osoby posiadające odpowiednie certyfikaty