Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa - miniatura

Poznanie otoczenia rynkowego dla każdej organizacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Każda z organizacji stara się analizować sygnały płynące z rynku, a także z jej wnętrza. Wystarczy powiedzieć, że codziennie organizacje analizują takie elementy, jak przepływy finansowe, aktualny stan realizowanych przedsięwzięć czy sygnały dochodzące z najbliższego otoczenia rynkowego. Czasami przedstawiciele firm nawet nie zdają sobie sprawy, iż dokonują takich analiz. Coraz częściej organizacje korzystają z większych i bardziej dogłębnych analiz, które zwykle uzupełnione są badaniami ilościowymi i jakościowymi.

Badania i analizy rynkowe są zawsze dużym wyzwaniem dla organizacji. Muszą one być odpowiednio przygotowane, aby można było wyciągnąć odpowiednie wnioski z ich wyników, dokonać odpowiedniej interpretacji tych wyników, a przede wszystkim odpowiednio zaimplementować rekomendacje do bieżących planów długo i krótkookresowych. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group służą wsparciem przy planowaniu, przeprowadzaniu oraz implementowaniu wyników analiz oraz badań rynkowych, zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Eksperci proponują pomoc w opracowaniu analiz i badań społecznych oraz technicznych, rynkowych oraz marketingowych. Dobór działań i merytorycznego wsparcia ze strony Business @ Witański Consulting Group zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości klienta.

W zakresie badań i analiz rynkowych Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • przygotowanie i przeprowadzanie badań jakościowych, takich jak indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI), w tym rekrutacja uczestników badań, przygotowanie scenariuszy badań oraz zapewnienie odpowiednich warunków przeprowadzania badań, interpretacja wyników badań
  • przygotowanie i przeprowadzenie badań ilościowych, przede wszystkim kwestionariuszowe badanie ankietowe (PAPI), dobór próby badawczej, przygotowanie kwestionariuszy ankiet, opracowanie wyników oraz interpretacja wyników, rekomendacja wykorzystania wyników badań
  • przygotowanie analiz technicznych pod kątem wykonalności projektów, w tym ocena wykonalności techniczne projektów i przedsięwzięć, analiza zastosowanych w projektach technologii, wycena projektów oraz produktów projektów technologicznych
  • przygotowanie analiz biznesowych, w tym procesów biznesowych, w tym analiza zarządzania funkcjonalnego w organizacji, analiza procesów biznesowych, jakie stosowane są w organizacji, optymalizacja procesów biznesowych (wykorzystanie metody BPMN), przygotowywanie analiz strategicznych oraz strategii funkcjonalnych dla organizacji
  • opracowanie i analiza danych surowych pochodzących z badań ilościowych i jakościowych, w tym wprowadzanie danych do systemów komputerowych, opracowanie wyników badań ilościowych i jakościowych oraz interpretacja wyników danych wraz z rekomendacjami wykorzystania biznesowego
  • analiza danych zastanych, pozyskiwanie danych zastanych dla potrzeb konkretnych analiz, w tym dobór odpowiednich źródeł danych do potrzeb konkretnego badania, przygotowanie opracowań na podstawie danych zastanych
  • opracowanie analiz rynkowych i analiz konkurencji rynkowej, analiz potencjału rynkowego i pozycji rynkowej, zarówno firmy, jak produktów firmy, przygotowanie rynkowych analiz w oparciu o metody strategiczne
  • konsultowanie i przygotowywanie metodyki badawczej oraz narzędzi badawczych, ocena doboru narzędzi badawczych w oparciu o cel badawczy, analiza scenariusza badawczego oraz kwestionariuszy ankiet, ocena doboru próby badawczej