Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Akademia Project Managera

Akademia Project Managera - miniatura

APM-logo

Wszystkie przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna i organizacje pozarządowe, funkcjonujące na każdym rynku, realizują projekty. Nie zawsze swoje projekty tak nazywają, czasami z projektami identyfikują działalność bieżącą organizacji. W wielu przypadkach równolegle toczy się kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt projektów o różnym stopniu skomplikowania, jak i znaczeniu dla organizacji. Będąc w różnym stopniu zaawansowania, wykorzystują te same zasoby ludzkie czy materialne. Najważniejsze, aby prowadzone były skutecznie, czyli kończyły się sukcesem.

Akademia Project Managera ma na celu rozwinięcie umiejętności projektowych wśród osób, które dotychczas nie miały do czynienia z projektami bądź realizowały tylko zadania jako członkowie zespołu projektowego. Akademia Project Managera skierowana jest do osób, które zostały mianowane kierownikami projektów, nie mając doświadczenia i wykształcenia w tym zakresie. Akademia Project Managera ma pokazać, jak rozwiązywać konkretne problemy podczas realizacji projektów, nie zaś uczyć zarządzać projektem zgodnie z jedną z wybranych metodyk.

W zakresie usługi Akademia Project Managera Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • „pERcePtion – Efektywna realizacja projektów”, cykl dziesięciu szkoleń obejmujących podstawowe aspekty realizacji projektów (inicjacja, produkty, harmonogramowanie, budżet, otoczenie i interesariusze, ryzyko, zespół projektowy, dokumentacja, zmiana i prawo) w formie warsztatowej, prezentujących dobre praktyki zarządzania projektami
  • „equiPMeNt - Narzędzia zarządzania projektami”, cykl szkoleń obejmujących specjalistyczne narzędzia, które wspomagają zarządzanie projektami (specyfikacja wymagań, harmonogramowanie, budżetowanie, zarządzanie ryzykiem, komunikacją i zmianą)
  • szkolenia uczące myślenia projektowego, nastawione na pokazanie różnych sposobów prowadzenia projektów i rozwiazywania problemów w tych projektach, merytorycznym poziomem dopasowane do uczestników szkolenia, skierowane przede wszystkim do przedstawicieli sektora publicznego oraz organizacji non-profit, którzy nie pracują zawodowo w projektach, a jedynie uczestniczą w projektach, a także do przedstawicieli sektora MŚP, którzy w swoich firmach realizują pojedyncze projekty
  • indywidualne szkolenia z zakresu zarządzania projektami, przygotowane pod ogólne zasady prowadzenia projektów oraz konkretne metodyki (m.in. zarządzanie projektami w organizacji, zarządzanie projektami w poszczególnych branżach, komunikacja w projekcie, zarządzanie sytuacją kryzysową w projekcie, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, metodyki prowadzenia projektu, lider w projekcie, wykorzystanie programów komputerowych do zarządzania projektem)