Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Zakres usług

Zakres usług - miniatura

Zarządzanie projektami

Wszystkie przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna i organizacje pozarządowe, funkcjonujące na każdym rynku, realizują projekty. Nie zawsze swoje projekty tak nazywają, czasami z projektami identyfikują działalność bieżącą organizacji. W wielu przypadkach równolegle toczy się kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt projektów o różnym stopniu skomplikowania, jak i znaczeniu dla organizacji. Będąc w różnym stopniu zaawansowania, wykorzystują te same zasoby ludzkie czy materialne. Najważniejsze, aby prowadzone były skutecznie, czyli kończyły się sukcesem.

Zarządzanie projektami stanowi duże wyzwanie dla organizacji, gdyż jest procesem złożonym i będącym pod wpływem wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych projektu. Jest ono tym trudniejsze we wdrożeniu w organizacji, im bardziej organizacja działa procesowo, same projekty realizując sporadycznie. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group służą wsparciem na każdym etapie realizacji projektu, od przygotowania organizacji do realizacji i zarządzania projektami, aż po zakończenie projektu i przygotowanie lesson learned. Dobór działań i merytorycznego wsparcia ze strony Business @ Witański Consulting Group zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości organizacyjnych klienta.

W zakresie zarządzania projektami Business @ Witański Consulting Group oferuje:

 • zróżnicowany zespół kierowników projektów,
 • kompleksowe prowadzenie projektów w organizacji,
 • prowadzenie biura zarządzania projektami w organizacji,
 • wsparcie merytoryczne i realizacyjne na wszystkich etapach projektowych,
 • audyt organizacji pod kątem projektowości,
 • uczestniczenie w projektach jako Product Owner,
 • szkolenia uczące myślenia projektowego,
 • indywidualne szkolenia z zakresu zarządzania projektami.

arrow Opis usługi Zarządzanie projektami

Zarządzanie strategiczne

Myślenie w długiej perspektywie czasowej stało się od kilku dziesięcioleci wyznacznikiem sukcesu każdej organizacji. Bez myślenia przyszłościowego nie byłoby innowacji i rozwoju, a tego ostatniego nie byłoby bez zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne, oparte na dobrze przygotowanej strategii, staje się powoli standardem nie tylko w dużych firmach, ale także w administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych. Odpowiednia strategia bądź biznesplan staje się równie ważne dla osiągnięcia sukcesu, co dobrze prowadzona działalność bieżąca.

Zarządzanie strategiczne to jedno z największych wyzwań stojących przed zarządem każdej organizacji. Przygotowanie dobrej strategii to nie tylko odpowiednie określenie celów ogólnych i szczegółowych, ale także odpowiednie dopasowanie do organizacji, dla której jest tworzona. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group dokonują diagnozy potrzeb klienta w zakresie strategii, wykonują wszelkie niezbędne badania i analizy i we współpracy z klientem przygotowują ostateczną wersję dokumentu. Dobór rekomendowanych działań zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Eksperci Business @ Witański Consulting Group, poza samym przygotowaniem planów długookresowych, pomagają swoim klientom w ich wdrożeniu, monitorowaniu i ewentualnej modyfikacji w trakcie realizacji.

W zakresie zarządzania strategicznego Business @ Witański Consulting Group oferuje:

 • zespół wysokiej klasy specjalistów,
 • przeprowadzenie cząstkowych analiz otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji,
 • przygotowywanie strategii dla różnych obszarów działalności organizacji,
 • przygotowanie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie biznesplanu rozwoju firmy oraz biznesplanu nowego przedsięwzięcia,
 • przygotowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji,
 • przeprowadzenie audytu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • przygotowanie do pełnienia roli ABI i ADO,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania strategicznego.

arrow Opis usługi Zarządzanie strategiczne

Telekomunikacja i informatyka

Współczesny świat oparty jest o różnego rodzaju technologie teleinformatyczne, dzisiaj organizacje nie mogą działać bez telekomunikacji i informatyki. Informatyzacja i cyfryzacja stały się jednym z priorytetów rozwoju nie tylko państwa, ale także całego współczesnego świata. Biznes powinien nie tylko nadążać za tą tendencją, ale wręcz wyprzedzać ją, w wielu momentach będąc liderami zmian. Obecnie najważniejsze jest efektywne i bezpieczne korzystanie z telekomunikacji i informatyki, aby nowe technologie wspomagały biznes, a nie przeszkadzały w skutecznym prowadzeniu działań biznesowych. Ważne jest, aby możliwości, jakie dają systemy telekomunikacyjne i informatyczne dostosować do potrzeb organizacji w tym zakresie.

Telekomunikacja i informatyka jest jednym z najczęściej rozwijanych obszarów w organizacji, często też przeznaczamy bardzo dużo uwagi temu zagadnieniu w bieżącej działalności organizacji. Ilość rozwiązań, jakie oferuje w zakresie telekomunikacji i informatyki rynek, sprawia, iż jest to temat trudny i nieraz bardzo skomplikowany. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group pomagają zarówno dostosować istniejące w organizacjach systemy teleinformatyczne do zmieniających się warunków technologicznych, jak i zaproponować zmiany w organizacji, które pozwolą zaimplementować określone systemy teleinformatyczne. Weryfikują posiadane zasoby, rozpoznają potrzeby organizacji i planują wszelkie działania związane z budową lub rozbudową nowoczesnych systemów teleinformatycznych.

W zakresie telekomunikacji i informatyki Business @ Witański Consulting Group oferuje:

 • projektowanie systemów teleinformatycznych w organizacji,
 • wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu komputerowego w organizacji,
 • wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu telekomunikacyjnego w organizacji,
 • wsparcie merytoryczne w aspekcie wdrażania oprogramowania w organizacji,
 • analizę danych telekomunikacyjnych oraz świadczenie usługi biegłego sądowego,
 • przeprowadzenie audytu istniejącego systemu billingowego / taryfikacyjnego w organizacji,
 • mobile forensics,
 • szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych,
 • zespół doświadczonych specjalistów związanych z wdrażaniem różnych rozwiązań.

arrow Opis usługi Telekomunikacja i informatyka

Badania i analizy rynkowe

Poznanie otoczenia rynkowego dla każdej organizacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Każda z organizacji stara się analizować sygnały płynące z rynku, a także z jej wnętrza. Wystarczy powiedzieć, że codziennie organizacje analizują takie elementy, jak przepływy finansowe, aktualny stan realizowanych przedsięwzięć czy sygnały dochodzące z najbliższego otoczenia rynkowego. Czasami przedstawiciele firm nawet nie zdają sobie sprawy, iż dokonują takich analiz. Coraz częściej organizacje korzystają z większych i bardziej dogłębnych analiz, które zwykle uzupełnione są badaniami ilościowymi i jakościowymi.

Badania i analizy rynkowe są zawsze dużym wyzwaniem dla organizacji. Muszą one być odpowiednio przygotowane, aby można było wyciągnąć odpowiednie wnioski z ich wyników, dokonać odpowiedniej interpretacji tych wyników, a przede wszystkim odpowiednio zaimplementować rekomendacje do bieżących planów długo i krótkookresowych. Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group służą wsparciem przy planowaniu, przeprowadzaniu oraz implementowaniu wyników analiz oraz badań rynkowych, zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Eksperci proponują pomoc w opracowaniu analiz i badań społecznych oraz technicznych, rynkowych oraz marketingowych. Dobór działań i merytorycznego wsparcia ze strony Business @ Witański Consulting Group zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości klienta.

W zakresie badań i analiz rynkowych Business @ Witański Consulting Group oferuje:

 • przygotowanie i przeprowadzanie badań jakościowych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie badań ilościowych,
 • przygotowanie analiz technicznych pod kątem wykonalności projektów,
 • przygotowanie analiz biznesowych, w tym procesów biznesowych,
 • opracowanie i analiza danych surowych pochodzących z badań ilościowych i jakościowych,
 • analiza danych zastanych, pozyskiwanie danych zastanych dla potrzeb konkretnych analiz,
 • opracowanie analiz rynkowych i analiz konkurencji rynkowej,
 • konsultowanie i przygotowywanie metodyki badawczej oraz narzędzi badawczych.

arrow Opis usługi Badania i analizy rynkowe

Budowanie wizerunku

Wizerunek, będąc obrazem instytucji czy konkretnej osoby w umysłach ludzi stykających się z nimi, od lat jest jednym z najważniejszych elementów marketingu, na który wszyscy zwracamy uwagę. Każdy z nas wyrabia sobie zdanie o wszystkim, co nas bezpośrednio otacza, każdy jest także oceniany przez jego otoczenie. Wytwarzanie pożądanego obrazu w otoczeniu, na które możemy oddziaływać, stało się jednym z ważniejszych działań biznesowych. Już nie wystarczy odnosić sukcesów biznesowych czy finansowych, dzisiaj trzeba je także „sprzedać”. Pozytywny wizerunek buduje się długo, traci się go bardzo szybko.

Budowanie wizerunku organizacji lub jej poszczególnych członków to bardzo długi i żmudny proces, na który składa się wiele drobnych działań obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia. Każdy zna narzędzia, które należy zastosować, każdy wie, jak z nich korzystać, ale jaki będzie efekt, zależy tylko od indywidualnych cech podmiotu, którego wizerunek budujemy. Jest to jak stąpanie po cienkiej linie, każdy drobny błąd może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Przed rozpoczęciem działań, doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group dokonują diagnozy potrzeb klienta w zakresie pożądanego wizerunku, dopasowują do nich odpowiednie narzędzia i systematycznie pracują nad jego ukształtowaniem. Eksperci Business @ Witański Consulting Group, poza przygotowaniem strategii kreacji czy promocji wizerunku organizacji, osoby bądź produktu, pomagają swoim klientom w ich wdrożeniu, monitorowaniu i ewentualnej modyfikacji działań w trakcie ich realizacji.

W zakresie budowania wizerunku Business @ Witański Consulting Group oferuje:

 • przygotowanie strategii kreacji marki bądź wizerunku
 • prowadzenie działań media relations dla organizacji non-profit oraz stowarzyszeń branżowych
 • zespół wysokiej klasy specjalistów

arrow Opis usługi Budowanie wizerunku